Header Ads

ชนิดของน้ำหมักชีวภาพและส่วนผสมชนิดของน้ำหมักชีวภาพและส่วนผสม


ชนิดของน้ำหมักชีวภาพแบ่งได้ 4 ชนิด โดยแบ่งตามวัสดุที่นำมาทำน้ำหมักชีวภาพ ดังนี้


น้ำหมักชีวภาพผักหรือผลไม้
- ผักหรือผลไม้ 4 ส่วน
- น้ำตาลหรือกากน้ำตาล 1 ส่วน
- น้ำ 1 ส่วน

น้ำหมักชีวภาพปลาหรือสัตว์อื่น ๆ หรือไข่ หรือน้ำนม
- ปลาหรือสัตว์อื่น ๆ หรือไข่ หรือน้ำนม 3 ส่วน
- ผลไม้ 1 ส่วน
- น้ำตาลหรือกากน้ำตาล 1 ส่วน
- น้ำ 1 ส่วน

น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
- เศษอาหาร 4 ส่วน
- น้ำตาลหรือกากน้ำตาล 1 ส่วน
- น้ำ 1 ส่วน

น้ำหมักชีวภาพสมุนไพร
- พืชสมุนไพร 3 ส่วน
- น้ำตาลหรือกากน้ำตาล 1 ส่วน
- น้ำ 1 ส่วน

บทความอื่น ๆ ในเรื่องนี้
คู่มือ การผลิต และ การใช้ประโยชน์ น้ำหมักชีวภาพ

1. ความหมายของน้ำหมักชีวภาพ

2. คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

3. วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ

4. ส่วนผสมใสการทำน้ำหมักชีวภาพหรือสูตรน้ำหมักชีวภาพ

5. ชนิดของน้ำหมักชีวภาพและส่วนผสม

6. ขั้นตอนและวิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

7. ปัจจัยที่ควบคุมการย่อยสลายในกระบวนการหมักน้ำหมักชีวภาพ

8. การตรวจสอบระหว่างการหมักเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ

9. หลักการพิจารณาน้ำหมักชีวภาพ

10. องค์ประกอบของน้ำหมักชีวภาพ

11. ลักษณะที่ดีของน้ำหมักชีวภาพ

12. คุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพ

13. อัตราและวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพ

14. ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ

15. ข้อแนะนำ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ

******
ที่มา : สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
โดย : Kaset NaNa เกษตรนานา


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.