Header Ads

หลักการพิจารณาน้ำหมักชีวภาพหลักการพิจารณาน้ำหมักชีวภาพ

น้ำหมักชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ได้แล้ว มีข้อพิจารณาดังนี้

การเจริญของจุลินทรีย์น้อยลง
โดยสังเกตบริเวณฝ้าขาวบนผิวหน้าของน้ำหมักชีวภาพลดน้อยลงหรือปราศจากฝ้าขาย ซึ่งเป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงกระบวนการหมักสิ้นสุดลง


กลิ่นแอลกอฮอล์จะลดลง
เนื่องจากจุลินทรีย์จำพวกยีสต์ได้ใช้น้ำตาลจนเสร็จสิ้นกระบวนการและจุลินทรีย์ที่ใช้แอลกอฮอล์ได้ผลิตกรดอินทรีย์สมบูรณ์มีผลทำให้การดำเนินกิจกรรมการหมักลดลง

มีกลิ่นเปรี้ยวเพิ่มขึ้น
ซึ่งเกิดขึ้นโดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดอินทรีย์มากขึ้น ลักษณะการเป็นกรดสูงขึ้น

ไม่ปรากฏฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมของจุลินทรีย์น้อยมาก โดยกิจกรรมการหมักลดลงจึงทำให้เกิดฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดน้อยลง

ได้ของเหลวใสสีน้ำตาล
เป็นการแสดงกิจกรรมการย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์โดยสารละลายอินทรีย์จะถูกสกัดออกมาจากวัสดุหมัก

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และปริมาณน้ำตาลลดลง
ในกระบวนการหมักที่สมบูรณ์แล้ว จุลินทรีย์ผลิตกรดอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นทำให้ค่า pH ลดลง อยู่ระหว่าง 3-4 และปริมาณน้ำตาลจะลดลงเหลือประมาณ 10 องศาบริกซ์

บทความอื่น ๆ ในเรื่องนี้
คู่มือ การผลิต และ การใช้ประโยชน์ น้ำหมักชีวภาพ

1. ความหมายของน้ำหมักชีวภาพ

2. คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

3. วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ

4. ส่วนผสมใสการทำน้ำหมักชีวภาพหรือสูตรน้ำหมักชีวภาพ

5. ชนิดของน้ำหมักชีวภาพและส่วนผสม

6. ขั้นตอนและวิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

7. ปัจจัยที่ควบคุมการย่อยสลายในกระบวนการหมักน้ำหมักชีวภาพ

8. การตรวจสอบระหว่างการหมักเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ

9. หลักการพิจารณาน้ำหมักชีวภาพ

10. องค์ประกอบของน้ำหมักชีวภาพ

11. ลักษณะที่ดีของน้ำหมักชีวภาพ

12. คุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพ

13. อัตราและวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพ

14. ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ

15. ข้อแนะนำ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ

******
ที่มา : สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
โดย : Kaset NaNa เกษตรนานา

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.