Header Ads

ข้อแนะนำ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ


ข้อแนะนำ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ

     เนื่องจากน้ำหมักชีวภาพมีความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูง ซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโต และกรดอินทรีย์หลายชนิด สารอินทรีย์ดังกล่าวมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดิน แต่พืชมีความต้องการในปริมาณที่ต่ำมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเจือจางน้ำหมักชีวภาพทุกครั้งก่อนที่จะนำไปใช้ หากไม่มีการเจือจากจะมีผลกระทบทำให้เกิดชะงักการเจริญเติบโตของพืช โดยเซลล์พืชจะแตกและพืชจะเหี่ยวแห้งตายไป นอกจากจะมีความเข้มข้นของอินทรีย์สารสูงแล้วยังมีค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายสูง และความเป็นกรดสูง ดังนั้นการเจือจางน้ำหมักชีวภาพ จะลดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายและความเป็นกรด ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อพืชซึ่งเป็นผลดีต่ดการเป็นประโยชน์ในด้านส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช


     ในการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงทางกายภาพของดิน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีแหล่งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วย เนื่องจากน้ำหมักชีวภาพมีแหล่งของธาตุอาหารต่ำซึ่งไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช

     ควรกรองน้ำหมักชีวภาพแล้วเก็บใส่ภาชนะ (ไม่ใช้ภาชนะโลหะ) พร้อมปิดฝาหลังจากการหมัก 20-30 วัน หรือเป็นน้ำหมักชีวภาพที่สมบูรณ์แล้ว

     พืชผักและสัตว์ที่นำมาหมักควรเป็นวัสดุที่ยังสดอยู่และไม่เน่าเสีย

     กากวัสดุที่กรองออกมาจากทำน้ำหมักชีวภาพควรนำไปใส่ในกองปุ๋ยหมักเพื่อย่อยสลายก่อนจึงจะนำไปใส่ลงดินเพื่อปรับปรุงดินต่อไป

บทความอื่น ๆ ในเรื่องนี้
คู่มือ การผลิต และ การใช้ประโยชน์ น้ำหมักชีวภาพ

1. ความหมายของน้ำหมักชีวภาพ

2. คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

3. วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ

4. ส่วนผสมใสการทำน้ำหมักชีวภาพหรือสูตรน้ำหมักชีวภาพ

5. ชนิดของน้ำหมักชีวภาพและส่วนผสม

6. ขั้นตอนและวิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

7. ปัจจัยที่ควบคุมการย่อยสลายในกระบวนการหมักน้ำหมักชีวภาพ

8. การตรวจสอบระหว่างการหมักเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ

9. หลักการพิจารณาน้ำหมักชีวภาพ

10. องค์ประกอบของน้ำหมักชีวภาพ

11. ลักษณะที่ดีของน้ำหมักชีวภาพ

12. คุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพ

13. อัตราและวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพ

14. ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ

15. ข้อแนะนำ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ

******
ที่มา : สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
โดย : Kaset NaNa เกษตรนานา

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.