Header Ads

สารเร่ง พด. 1-12 "แจกฟรี ห้ามซื้อขาย" ที่เกษตรกรไทยควรรู้


สารเร่ง พด. 1-12 "แจกฟรี ห้ามซื้อขาย" ที่เกษตรกรไทยควรรู้

          สารเร่ง พด.1 : สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ประกอบด้วย เชื้อแบคทีเรีย แอคติโน มัยซีส และเชื้อรา เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมักในเวลาอันสั้นใช้ปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน

จุดเด่นของสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
1.มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสารประกอบเซลลูโลส
2.สามารถย่อยสลายน้ำมัน/ไขมันในวัสดุหมักที่สลายตัวยาก
3.ผลิตปุ๋ยหมักในระยะเวลารวดเร็ว และมีคุณภาพ
4.เป็นจุลินทรีย์ที่ทนอุณหภูมิสูง
5.เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างสปอร์จึงเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน
6.สามารถย่อยวัสดุเหลือใช้ได้หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น

          การขยายเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่ง พด.1 ทำปุ๋ยหมัก ให้นำมูลสัตว์ 10 ก.ก. ผสมกับรำหยาบ 2 ก.ก. ใส่ลงในกระสอบปุ๋ยหรือถุงพลาสติกคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นละลายสารเร่ง พด.1 ในน้ำแล้วนำไปผสมคลุกเคล้ากับส่วนผสมวัสดุ โดยให้มีความชื้นประมาณ 60% รัดปากถุงไว้ ตั้งทิ้งไว้บนพื้นซีเมนต์ให้หลบแดดและฝนเป็นเวลา 7 วัน จะได้เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายเศษพืชเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม จึงเก็บไว้สำหรับเป็นต้นตอเชื้อในการทำปุ๋ยหมักต่อไป โดยใช้เชื้อที่ขยายได้จำนวน 200 กรัม ต่อการหมักวัสดุเศษพืช 1 ตัน

----------------------------------------
          สารเร่ง พด.2 : สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายซากพืช และสัตว์ที่สดหรืออวบน้ำ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน จะได้ของเหลวที่ประกอบด้วยกรดอินทรีย์และฮอร์โมน สามารถนำไปใช้ในรูปปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เหมาะสำหรับพืชผักและไม้ผล เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช เพิ่มการขยายตัวของใบ ยืดตัวของลำต้น ส่งเสริมการออกดอกและติดผล

          การขยายเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่ง พด.2 พด.5 พด.6 และ พด.7 เพื่อผลิตสารชีวภาพ ให้นำสารเร่งจุลินทรีย์ 1 ซอง ผสมกับกากน้ำตาล 2 ลิตร และน้ำ 5 ลิตร ใส่ลงในถังพลาสติกผสมให้เข้ากันแล้วปิดฝาหมักไว้เป็นเวลา 7 วัน เชื้อจะเจริญเติบโตเต็มที่ จากนั้นนำเชื้อที่ขยายได้ผสมกับรำหยาบหรือปุ๋ยหมัก 5 ก.ก. เพื่อลดความชื้น ผึ่งให้แห้งในที่ร่มและเก็บไว้ในถุงพลาสติกสำหรับเป็นต้นตอเชื้อในการผลิตสารชีวภาพต่อไป โดยใช้เชื้อที่ขยายได้จำนวน 100 กรัม ต่อการผลิตสารชีวภาพ 50 ลิตร

----------------------------------------
          สารเร่ง พด.3 : สำหรับควบคุมโรคพืช เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูกับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืชในดินโดยมีความสามารถในการป้องกัน หรือยับยั้งการเจริญของเชื้อที่ทำให้เกิดโรครากหรือโคนเน่า และเปลี่ยนสภาพธาตุอาหารพืชให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ ประกอบด้วย เชื้อไตรโคเดอร์มา และบาซิลลัส

          การขยายเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่ง พด.3 ควบคุมโรครากและโคนเน่าของพืช ให้นำมูลสัตว์ 5 ก.ก. ผสมกับรำข้าว 1 ก.ก. ใส่ลงในกระสอบปุ๋ยหรือถุงพลาสติก คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นละลายสารเร่ง พด.3 ในน้ำแล้วนำไปผสมคลุกเคล้ากับส่วนผสมวัสดุ โดยให้มีความชื้นประมาณ 60 % รัดปากถุงไว้ ตั้งทิ้งไว้บนพื้นซีเมนต์ หลบแดดและฝนเป็นเวลา 7 วัน จะได้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม จึงเก็บไว้สำหรับเป็นต้นตอเชื้อในการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ ควบคุมโรคพืชต่อไป โดยเชื้อที่ขยายได้จำนวน 200 กรัม ต่อการขยายเชื้อในปุ๋ยหมัก 100 ก.ก.

----------------------------------------
          สารเร่ง พด.4 : (ไม่ผลิตแล้ว) สารปรับปรุงบำรุงดินที่ได้จาการผสมวัสดุธรรมชาติเช่น ยิปซั่ม หินฟอสเฟต ปูนมาร์ล เปลือกกุ้ง เปลือกปู เป็นต้น นำมาใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักธาตุอาหารพืช หรือยืดอายุของปุ๋ยและใช้ในดินได้นานยิ่งขึ้น

----------------------------------------
          สารเร่ง พด.5 : (ไม่ผลิตแล้ว) สำหรับผลิตสารกำจัดวัชพืช เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตกรดและฮอร์โมนสูง ใช้กำจัดวัชพืช โดยใช้อัตราความเข้มข้นสูง ฉีดพ่นบนวัชพืชและไถกลบ ประเภทหญ้าและวัชพืชใบกว้าง เช่น หญ้าตีนกา หญ้านกสีชมพู หญ้าละออง หญ้าแพรก

----------------------------------------
           สารเร่ง พด.6 : สำหรับผลิตสารบำบัดน้ำเสีย เป็นเชื้อจุลินทรีย์มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพ การหมักและย่อยสลายวัสุดเหลือใช้จากเศษอาหาร ใน สภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำสำหรับบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารเหลือทิ้ง รวมทั้งใช้ในการบำบัดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและการดำเนินงานปศุสัตว์

----------------------------------------
          สารเร่ง พด.7 : สำหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช เป็นเชื้อจุลินทรีย์มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายวัสุดเหลือใช้จากพืชสมุนไพรใน สภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อผลิตสารป้องกันศัตรูพืช เช่น เพลี้ยต่างๆ หนอนเจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก

----------------------------------------
          สารเร่ง พด.8 : (ไม่ผลิตแล้ว) สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์และสารฟอสฟอรัสในดินที่ทำการเกษตรมาเป็นเวลานาน ขาดการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุทำให้ดินเป็นกรดและเกิดปัญหาในการใช้ฟอสฟอรัสกับพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์ ร่วมกับการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ

----------------------------------------
          สารเร่ง พด.9 : สำหรับปรับปรุงดินเปรี้ยวดินกรด เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวน้อย ซึ่งเป็นดินกรดกำมะถันที่มีความรุนแรงของกรดน้อย ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตและสมบูรณ์ และสารปรับปรุงดิน

----------------------------------------
          สารเร่งพด.10 : สำหรับปรับปรุงดินทรายและดินเสื่อมโทรม ให้มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึ้น เหมาะสำหรับการปลูกพืช ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น โดยไปเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกของดิน ทำให้ดินดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้พืชได้นำไปใช้ได้มากขึ้น

----------------------------------------
          สารเร่งพด.11 : เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบำรุงดิน

----------------------------------------
          สารเร่งพด.12 : เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

----------------------------------------
เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ เกษตรกรไทยสามารถไปลงทะเบียนออนไลน์ ขอสารเร่ง พด. ได้ที่ sql.ldd.go.th/service

*** หรือ ไปขอฟรีที่กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดของท่าน

ทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "สินค้าเกษตร" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.