Header Ads

ไก่แดงสุราษฎร์ธานี : Dang Surathani


ไก่แดงสุราษฎร์ธานี

ไก่แดงสุราษฎร์ธานี : Dang Surathani เป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองไทย กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ และให้ชื่อว่า "ไก่แดงสุราษฎร์ธานี" แหล่งที่เลี้ยงพบมากในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ลักษณะภายน้องประจำพันธุ์ ไก่แดงสุราษฎร์ธานี
- เพศผู้ : มีสร้อยคอสีแดง ขนหางสีแดง-ดำ ขนลำตัวมีแดง แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนถั่ว
- เพศเมีย : ลักษณะเหมือนเพศผู้ แต่ไม่มีขนสร้อยคอและมีขนหางสีแดง


ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไก่แดงสุราษฎร์ธานี
- อายุ 12 สัปดาห์ น้ำหนักตัวเพศผู้ 1,083 - 1,393 กรัม เพศเมีย 857 - 1,071 กรัม
- ประสิทธิภาพกมรให้อาหาร (FCR)  3.6
- อัตราการตาย (Mortality)  3.4 %
- อายุเมื่อให้ไจ่ฟองแรก  181 - 203 วัน
- ผลผลิตไข่  78 - 140 ฟอง/ตัว/ปี

การในไปใช้ประโยชน์ ของ ไก่แดงสุราษฎร์ธานี
- เลี้ยงเพื่อการบริโภคทั้งบริโภคเนื้อ และไข่
- เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร

สถานที่ดำเนิกการ ไก่แดงสุราษฎร์ธานี
- ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี โทรศัพท์. 077-286-939

ซื้อ-ขาย "ไก่" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.