Header Ads

เทคนิคปลูกผลไม้ในภาชนะ ปลูกขายราคาดี คนในเมืองชอบ


          ประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็นสังคมเกษตรกรรม คนไทยจึงผูกพันในการเกษตรมาเป็นเวลาช้านาน อันเห็นได้จากวิถีชีวิตของคนไทย ที่ยึดถืออาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงปลาเป็นอาหารในครัวเรือน หากเหลือก็ยังได้เผื่อแผ่ไปให้เพื่อนบ้าน ขาย หรือแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนต้องการ

          ผิดกับในปัจจุบันที่จำนวนประชากรในประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่วิถีชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนไป เป็นการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม กอปกับพื้นที่ทางการเกษตรลดน้อยลง กลายเป็นบ้านจัดสรรไปก็มาก ผู้คนใช้ขีวิตอย่างเร่งรีบไปไม่มีเวลาปลุกพืชผักไว้กินเอง จำเป็นต้องซื้อหาแทบทั้งสิ้น ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในผักที่ทำให้เจ็บป่วยได้

          จะเป็นเรื่องดีแค่ไหนถ้าพวกเราสามารถปลูกผัก ผลไม้ในภาชนะที่ปลอดภัยจากสารเคมีไว้รับประทานกันในครัวเรือน เป็นการเดินตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีอีกทางหนึ่ง


ประโยชน์ของการปลูกไม้ผลในภาชนะ
-ใช้พื้นที่น้อย สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย

-เจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลูกลงดิน ให้ผลผลิตเร็ว

- ง่ายต่อการดูแลรักษา

- ควบคุมคุณภาพ และรสชาติได้ ดีกว่าปลูกลงดิน

- ใช้เป็นไม้ประดับภายในบ้าน

- มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน

ชนิดของไม้ผลที่ปลูกในภาชนะ
          ลำไย มะม่วง ลิ้นจี่ ส้ม ส้มโอ มะนาว ขนุน น้อยหน่า มะปราง มะยงชิด ละมุด มะละกอ กล้วย มะดัน ชมพู่ ลองกอง เงาะ มังคุด ทุเรียน เชอร์รี่ มะขาม มะไฟ มะเฟือง แก้วมังกร ฯลฯ

ภาชนะที่ใช้ปลูก
- กระถางพลาสติก กระถางดินเผา กระถางโอ่งมังกรราชบุรี วงบ่อซีเมนต์ ฯลฯ

- วัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น ปีบ กะละมัง ถังน้ำ ตุ่มใส่น้ำ ตุ่มกรองน้ำ หม้อต่างๆ ยางรถยนต์ ฯลฯ


วัสดุปลูก
- ดินดำ (หน้าดิน) 1 ส่วน

- แกลบดิบ (เปลือกข้าว) 2 ส่วน - มูลวัว , มูลควาย 1 ส่วน

การปลูกผลไม้ในบ่อซีเมนต์หรือกระถาง
          ผสมดิน 1 ส่วน แกลบดิบ (เปลือกข้าว) 2 ส่วน และปุ๋ยคอก 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ลงในวงบ่อซีเมนต์หรือกระถาง เหลือขอบวงบ่อซีเมนต์ไว้ประมาณ 3 นิ้ว นำไม้ผลลงปลูกใช้วัสดุคลุมหน้าดิน และรดน้ำ ปักไม้ผูกเชือกลำต้นกันลมโยก เป็นอันว่าเสร็จกระบวนการ

          การใช้วัสดุคลุมดินในการปลูกไม้ผลในภาชนะ จะช่วยประหยัดน้ำ และประหยัดแรงงานในการให้น้ำ ปกติการปลูกไม้ผลในภาชนะต้องรดน้ำ วันเว้นวัน ถ้าหาก ใช้วัสดุคลุมหน้าดิน 4 วันรดน้ำ 1 ครั้ง เนื่องจากการระเหยของน้ำจากแสงแดด ป้องกันวัชพืช เพิ่มธาตุอาหาร และประหยัดเงินในการซื้อปุ๋ย ไม่เกิดมลภาวะในการเผาทำลาย

          วัสดุคลุมดิน ได้แก่ ฟางข้าวแห้ง หญ้าแห้ง ชังข้าวโพดแห้ง กิ่งไม้บดแห้ง แกลบ (เปลือกข้าว) ผักตบชวาแห้ง เศษผัก เศษอาหาร พืชตะกุลถั่ว มูลวัว กากแอปเปิ้ล ฟางข้าวสาลี กระดาษ ขี้เลื่อย กาแฟบด เปลือกไม้ ขยะผลไม้ มูลสัตว์ปีกสด มูลม้า หนังสือพิมพ์ ใบสน มูลที่เน่าเปื่อย ใบไม้แห้ง


ข้อดีของการปลูกพืชในภาชนะ
          ที่เห็นได้ชัดเจนเลย ประหยัดพื้นที่ ควบคุมดูแลง่าย พืชบางชนิดสามารถบังคับให้ออกผลนอกฤดูกาลได้ ตัวอย่างเช่น มะนาว พืชเศรษฐกิจ ที่สามารถขายได้ราคาดี ความต้องการยังสูง แม้จะมีการปลูกมากขึ้นแล้วก็ตาม เพราะพื้นที่ในการปลูกและองค์ประกอบอื่นของผู้เพาะปลูกด้วย ส่วนพืชผักสวนครัวก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้าน อีกทั้งทำให้เราได้ผักที่ปลอดสาร อย่างมั่นใจเพราะทำเอง

ปลูกไม้ผลในกระถาง ช่องทางผลิตให้ปลอดสารได้ เป็นโอกาสทำเงิน
          โอกาสสร้างรายได้จากผลไม้ปลอดสาร ยังมีช่องการทำตลาด โดยกระแสความนิยมเรื่องสุขภาพ จากการใส่ใจดูแลสุขภาพของคนในปัจจุบัน ตลอดจนการขยายตัวของชนชั้นกลางที่มากขึ้น การเปลี่ยนเปลงไปสู่สังคมเมือง ผลไม้ พืชผักต่างๆ ที่ผลิตด้วยวิธีการที่ปลอดสาร สามารถทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ จะขายได้ในราคาที่ดี นอกจากนี้หากมีการตลาดเข้ามาช่วยแล้ว โอกาสส่งขายต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปสำหรับเกษตรกรไทย

* * * * *
อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์

ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย กิ่งพันธุ์ผลไม้"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.