Header Ads

วิธีทำกับดับแมลงวัน จากขวดพลาสติก


          แมลงวันจัดเป็นแมลงที่มีความสำคัญที่ก่อปัญหาให้กับคน  ในพื้นที่ที่แมลงวันชุกชุม  จะพบว่า  แมลงวันเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความรำคาญมากที่สุด  เช่นตามร้านค้า  ร้านอาหาร  ตลอดจนบริเวณที่ผักผ่อนหย่อนใจ  ปัญหาแมลงวันไม่ใช่ก่อให้เกิดความรำคาญในชีวิตประจำวันเท่านั้น  แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว  ฟาร์มผลิตนม  หรือฟาร์มปศุสัตว์  อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านปศุสัตว์อย่างมหาศาลเกิดการระบาดของโรคในสัตว์ทำให้สัตว์ป่วยตายจำนวนมากได้

          สำหรับโรคในคน  แมลงวันมีความสำคัญในการนำโรคติดต่อมาสู่มนุษย์ได้หลายชนิด  โดยที่แมลงวันบ้านมีนิสัยชอบเกาะกินอาหารและขยายพันธุ์ตามมูลสัตว์  และสิ่งสกปรกต่าง  ๆ  เช่น  สิ่งปฏิกูล  กองขยะมูลฝอยต่าง  กๆ  เศษอาหารพืชเน่า  ๆ  จึงมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคมาตามร่างกายทุกส่วนของแมลงวัน  เช่น  ปาก  ลำตัว  ขา  ขนต่าง  หๆ  ตามลำตัว  โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินอาหาร  เช่น  บิด  ไทฟอยด์  อาหารเป็นพิษ  อหิวาตกโรค  และโรคหนอนพยาธิบางชนิด

1. โรคเกิดจากแบคทีเรีย  ได้แก่
- บิดมีเชื้อ ( Shigellosis ) ได้แก่  บิดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Shigella  sp.
- ไข้รากสาด ( Salmonellosis ) ได้แก่ ไข้ไทฟอยด์  พาราไทฟอยด์  ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  Salmonella
- อาหารเป็นพิษ  ( Food poisoning ) ซึ่งเกิดจากอาหารที่มีเชื้อแปดเปื้อน
- อหิวาตกโรค  ( Cholera )  การแพร่โรคโดยแมลงวันอาจเกิดได้แต่ความสำคัญอาจมีไม่มากนัก

2.โรคเกิดจากโปรโตซัว
- บิดมีตัว ( Amoebic  dysentery ) แมลงวันอาจนำซิสต์ของอะมีบาได้ ( Entamoeba  histolytica )

3. หนอนพยาธิ แมลงวันสามารถนำหรือพาไข่ซิสต์ของพยาธิได้หลายชนิด  เช่น  พยาธิเส้นด้าย ( Enterobius ) พยาธิตัวกลม ( Ascaris )

4. โรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง  แมลงวันส่วนใหญ่ชอบบินมาเกาะแผลหรือแผลเรื้อรัง  สามารถนำเชื้อมาติดได้ เช่น คุดทะราด  โรคเรื้อน

* * * * *
เครดิต : voravitp2

ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.