Header Ads

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน

การบรรจุหีบห่อ
          ชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่ได้จากขบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์หม่อน(มัลเบอร์รี่) และใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่มีคุณภาพ และผ่านกรรมวิธีการผลิตชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ตามหลักวิชาการทุกขั้นตอน จะทำให้ได้ชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งถ้าหารเกษตรกรมีการพัฒนารูปแบบการบรรจุหีบห่อก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ระดับหนึ่ง


          เนื่องจากรูปแบบการบรรจุหีบห่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจและแรงจูงใจของผู้บริโภคได้ ดังนั้น กลุ่มเกษตรกรที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่มีคุณภาพ จะต้องคำนึงถึงการบรรจุหีบห่อสำหรับการจำหน่ายด้วย


* * * * *
กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.