Header Ads

การยื่อขอมาตรฐานการผลิตจากองค์การอาหารและยา (อย.) ชาใบหม่อน


การยื่อขอมาตรฐานการผลิตจากองค์การอาหารและยา (อย.) ชาใบหม่อน

          สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่มั่นใจว่ากลุ่มมีการผลิตชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่มีคุณภาพและสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพได้สม่ำเสมอ ก็สามารถจะนำตัวอย่างชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่กลุ่มผลิตยื่นเสนอต่อองค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขออนุญาตให้หน่วยงานดังกล่าวตรวจสอบ


          ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบ กลุ่มจะได้รับเครื่องหมาย อย. มาพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ของกลุ่ม ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการสื้อผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น


* * * * *
กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.