Header Ads

คุณสมบัติของใบหม่อนที่ใช้ทำชา


คุณสมบัติของใบหม่อนที่ใช้ทำชา

          1. พันธุ์ ใช้พันธุ์ส่งเสริมของทางราชการ คือ หม่อนพันธุ์นครราชสีมา 60 หรือ หม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60  ซึ่งทั้งสองพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ใบขนาดใหญ่หนา ไม่เหนี่ยวง่าย เหมาะสมกับการผลิตเป็นชา


หม่อนพันธุ์ส่งเสริม หม่อนนครราชสีมา 60

          2. ความสด ใบที่จะใช้ในการผลิตชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)จะต้องมีความสดไม่ใช้ใบที่เหี่ยว หรือตายนิ่ง ในการผลิตชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)นั้น ใบสดจะทำให้ได้ใบชาที่มีสีเขียว และมีคุณภาพดี

          3. ความสมบูรณ์ของใบ ใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่ใช้ในการผลิตชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่) จะต้องเป็นใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่ได้รับการบำรุงรักษาโดยการใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืช และการตัดแต่งเป็นอย่างดี ทำให้ใบมีความสมบูรณ์ เขียว ไม่แคระแกรน

          4. ความสะอาดของใบ ใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่ใช้ในการผลิตชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)จะต้องเป็นใบที่สะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน เช่น ดิน ทราย เศษพืชชนิดอื่น เศษพลาสติก สิ่งสกปรก และสิ่งเจือปนอื่น ๆ ห้ามเก็บใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ใส่ถุงปุ๋ย เพราะจะทำให้ปนเปื้อนสารเคมีในถุงปุ๋ย และเศษพลาสติกจากถุงปุ๋ยอาจหลุดปะปนมาในใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)

ใบหม่อนที่ปราศจากสารเคมี

          5. ปราศจากโรคและแมลง ใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่ใช้ในการผลิตชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)จะต้องเป็นใบที่ปราศจากโรคชนิดต่าง ๆ และต้องไม่มีแมลงหรือไข่แมลงปะปนมากับใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)

          6. ปลอดสารเคมี ใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่ใช้ในการผลิตชาใบหม่อน(มัลเบอร์รี่) จะต้องเป็นใบที่ได้จากแปลงที่ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และไม่ควรอยู่ใกล้กับแปลงพืชชนิดอื่นที่ใช้สารเคมี

การเก็บใบหม่อน

          7. การเก็บเกี่ยวใบหม่อน วิธีที่เหมาะสม คือ การเก็บเกี่ยวโดยการเก็บใบเช่นเดียวกับการเก็บใบเพื่อเลี้ยงไหม


* * * * *
กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.