Header Ads

การเตรียมดินปลูกผัก


การเตรียมดินปลูกผัก

          การเตรียมดินปลูกผัก ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่จะส่งผลให้พืชผักที่เราจะปลูกเจริญเติบโตออกดอกผลงดงาม และไม่ตายง่ายหลังจากการปลูกหรือก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนการเตรียมดินมีวิธีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเตรียมดินปลูกผัก
1. พลิกดิน
เริ่มจากการไถพลิกดิน โดยความลึกของดินนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของผักว่ามีระบบรากตื้นลึกมากน้อยเพียงใด แต่โดยทั่วไปจะไถลึกอยู่ระหว่าง 6-8 นิ้ว การพลิกดินจะช่วยให้ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี ซึ่งหากปลูกผักเป็นแปลงใหญ่ เครื่องมือในการไถก็จะมีดังนี้

- กรณีเป็นดินปรับระดับแล้ว ไม่มีตอไม้ รากไม้ ฝังอยู่ใต้ดิน ให้ใช้ ไถหัวหมู

- กรณีเป็นดินเหนียวหรือชั้นดาน ใต้ผิวดินมีรากไม้ ตอไม้ ใช้ ไถจาน

- กรณีดินแห้งแข็งมาก ใช้ไถหัวสิ่ว

หลังจากพลิกดินเสร็จแล้ว ให้ทิ้งดินตากแดดไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จนกระทั่งดินแห้ง  เพื่อกำจัดแมลงศัตรูและเชื้อโรคในดิน


2. พรวนดิน
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตากดินไว้กลางแดดจนแห้งแล้ว ก็มีถึงกระบวนการพรวนดินให้แตกเป็นก้อนเล็ก ๆ เหมาะกับการปลูกผัก ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ได้แก่  ลูกกลิ้งขนาดเบาหรือจอบ

นำปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ เช่้น มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ใส่ลงไปในดิน และคลุกเคล้าให้เข้ากัน

ตรวจสอบค่า pH ในดิน หากมีความเป็นกรดสูงมากเกินไป ให้ใส่ปูนขาวเพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5.5-6.8 (ขึ่นอยู่กับผักแต่ละชนิด)

รดน้ำให้ชุ่มเพื่อเตรียมสำหรับปลูกผัก ซึ่งเมื่อมาถึงขั้นนี้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วสำหรับกระบวนการเตรียมดิน

* * * * *
ที่มา : วิชาเกษตร

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.