Header Ads

สาเหตุที่มะม่วงออกดอกแล้วไม่ติดผล


สาเหตุที่มะม่วงออกดอกแล้วไม่ติดผล

          ปัญหาที่ชาวสวนมะม่วงมักพบบ่อย ๆ ในระยะมะม่วงออกดอกหรือมะม่วงออกดอกแล้วจะไม่ติดผล  ส่วนใหญ่ดอกร่วงมาก กรมส่งเสริมการเกษตร  ชี้เหตุที่ทำให้มะม่วงไม่ติดผล  เพื่อให้เกษตรกรหาทางป้องกันและแก้ไข  ดังนี้ คือ

- ไม่มีแมลงช่วยผสมเกสร ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งที่มีการใช้สารเคมีฆ่าแมลงมาก จนมีผลกระทบต่อแมลงที่ช่วยผสมเกสรด้วย ทำให้ดอกไม่มีการผสมเกสรจึงร่วงไปหรืออาจเจริญต่อไปเป็นผลที่มีขนาดเล็ก เรียกว่า มะม่วงกระเทยก็ได้

- อายุของต้นมะม่วง อายุน้อยเกินไป ยังไม่ถึงวัยที่ควรจะติดผล  เมื่อออกช่อดอกแล้วส่วนใหญ่จะร่วงหมด

- ความสมบูรณ์ของมะม่วง ในสวนที่ขาดการบำรุงรักษาต้นมะม่วงมักจะไม่สมบูรณ์  แม้จะออกช่อดอกมากก็ตามจะร่วงหมดหรืออาจติดผลบ้างเพียงเล็กน้อย

- ลักษณะประจำพันธุ์ของมะม่วง มะม่วงแต่ละพันธุ์จะมีปริมาณดอกกระเทยหรือดอกสมบูรณ์เพศมากน้อยต่างกัน  ดังนั้น โอกาสที่มะม่วงแต่ละพันธุ์จะติดผลจึงมีมากน้อยต่างกันด้วย

- น้ำและอากาศ ดอกมะม่วงจะแห้งและร่วงเมื่อพบสภาพอากาศร้อนมากและสภาพพื้นที่ปลูกเป็นที่ดอน  ทำให้มะม่วงขาดน้ำ

- พลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยจั๊กจั่นจะเข้าดูดน้ำเลี้ยงจากช่อดอก  ทำให้ช่อดอกไม่สมบูรณ์ ขณะเดียวกันยังขับถ่ายสารที่เป็นอาหารของราดำ  ซึ่งเป็นผลให้มีราดำระบาดมากพร้อมกันด้วย

          สาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้มะม่วงไม่ติดผลหรือเกิดผลน้อย  ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้แนะนำวิธีการแก้ไขให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป หรือท่านที่สนใจรายละเอียดสอบถามได้ที่ กลุ่มงานพืชสวน  กองส่งเสริมพืชพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 5793804 หรือ ที่เกษตรตำบล ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน

ปลูกแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "มะม่วง" ได้ที่
VV คลิก VV
* * * * *
แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.