Header Ads

สัญชาติญาณสืบเผ่าพันธุ์ของพืช


สัญชาติญาณสืบเผ่าพันธุ์ของพืช

          คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตประการหนึ่งคือ "การสืบพันธุ์" เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้อยู่ในโลกได้ต่อไปและตลอดไป การสืบพันธุ์ของพืชโดยการผสมด้วยเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียสารพันธุ์เดี่ยวกันในดอกเดียวกันหรือ ต่างดอกแต่ในต้นเดียว หรือต่างดอกต่างต้นกัน เปรียบเสมือนผสมพันธุ์สัตว์แบบสายเลือดชิด


          กรณีของพืชนั้น เมล็ดที่เกิดในผลที่ได้เมื่อนำไปขยายพันธุ์ย่อมได้ต้นพันธุ์ใหม่ดีระดับหนึ่งหรือด้อยกว่าเดิมเรียกว่า "สายพันธุ์ด้อย" แนวทางการแก้ไขคือ เปิดโอกาสให้พืชกลุ่มเดียวกันต่างสายพันธุ์กันผสมกันเอง เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ผสมกับมะม่วงเขียวเสวย หรือมะนาวแป้นผสมกันมะนาวตาฮิติ หรือทุเรียนก้านยาวผสมกับทุเรียนชะนี เป็นต้น ทั้งนี้ผลที่เกิดมาจะเป็นสายพันธุ์ตามต้นของเกสรตัวเมียเสมอ ในแปลงมะม่วง เป้าหมายคือ เขียวเสวย ให้ปลูกมะม่วงสายพันธุ์อื่นเช่น น้ำดอกไม้ อกร่อง ฟ้าลั่น ฯลฯ แซม กระจายทั่วแปลงเขียวเสวย แล้วบำรุงหรือบังคับให้ทุกสายพันธุ์ออกดอกพร้อม ๆ กัน (พืชชนิดอื่นๆก็ช่นกัน)

* * * * *
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.