Header Ads

เกษตรกร จบ ป.4 ทำสวนไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชดำริ รายได้วันละ 1500-2000 บาท


เกษตรกร จบ ป.4 ทำสวนไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชดำริ รายได้วันละ 1500-2000 บาท

          แนวทางหนึ่งที่เกษตรกรจำนวนมากยึดเป็นแนวทางในการทำการเกษตร คือ การทำเกษตรแบบผสมผสาน ดังเช่น คุณจำปา จำปานวน ชาวบ้านบ้านชูชาติ หมู่ 15 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 083-333-7843

       
          คุณจำปา เล่าให้ฟังว่า ส่วนตัว เป็นคนขยันอดทน รักครอบครัว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเมตตากรุณา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สู้ชีวิตช่วยเหลือสังคม ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเสมอ รวมทั้งยินดีถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไป โรงเรียน ส่วนราชการ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป ยึดมั่นในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนิน ในชีวิตประจำวันของครอบครัว ใช้หลักการประชาธิปไตยในการทำงาน เป็นคนมีธรรมในหัวใจเสมอ ถือศีล 5 ปราศจาคอบายมุขทุกประเภท


          คุณจำปา เล่าอีกว่า สิ่งสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกร คือ เกษตรกร ควรมีความรู้ ความชำนาญ ด้านการเกษตรกร ด้านการเกษตรอินทรีย์  ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  ประมง การตลาดเกษตร ซึ่งตนเองมีพื้นที่ทางการเกษตร 25 ไร่ เป็นดินร่วนปนทรายถึงทรายจัด อาศัยน้ำฝนทำนาไม่ได้ เมื่อถึงฤดูฝนน้ำไหลท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหาย ตนและครอบครัวได้แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ยกร่องแบบร่องจีน ร่องกว้าง 2 เมตร สันร่อง 4 เมตร และ 6 เมตร ปลูกพืชหลัก คือ ปาล์มน้ำมัน พืชแซม คือ กล้วย มะละกอ และมะม่วง พื้นที่ที่เป็นดินเค็ม นำแฝกมาปลูก ป้องกันการพังทลายของดินและช่วยลดความเค็ม ทำให้ปัจจุบันดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น


          คุณจำปา บอกด้วยว่า เมื่อสามีเกษียณจากรับราชการ ในตำแหน่งนักการภารโรง ประจำโรงเรียนอาจสามารถวิทยา ตนซึ่งป็นแม่บ้าน ทำงานด้านกิจกรรมภาคการเกษตร เป็นรายได้เสริมสู่ครอบครัว เมื่อสามีเกษียณอายุราชการมา จึงช่วยทำเกษตรกรรมอย่างเต็มตัว ทำไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริฯ เป็นการลดความเสี่ยง


          โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถแนะนำให้ โดยแนะให้แบ่งพื้นที่ตามความเหมาะสม ตามสัดส่วน ข้าว พืช สัตว์ ประมง ในสัดส่วน 30-30-30-10 คือ พื้นที่นาข้าว ประมาณ 5 ไร่ บ่อปลาจำนวน 2 บ่อ ขนาด 1 ไร่ และขนาด 1 งาน แหล่งน้ำจากพื้นที่ทำนา มีการจัดระบบการปลูกข้าว การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง แบบครบวงจรในไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชดำริฯ ที่สมบูรณ์ที่สุด รายได้จากการขายมะละกอ กล้วย หน่อไม้ มีรายได้รายวันกว่า 1,500-2,000 บาท

          “การทำไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริฯ เป็นการลดความเสี่ยง ลงทุนให้พอเพียงพอประมาณ มีเหตุผล มีหลักวิชาการ มีคุณธรรม ความสำเร็จเป็นไปตามขั้นตอน พื้นที่ไร่นาสวนผสม ตนเองประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งทำนา ทำไร่ ทำสวน เพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของครอบครัว เพื่อเป็นทุนการศึกษาลูกทั้ง 3 คน เมื่อก่อนมีพื้นที่ทางการเกษตร 25 ไร่ เป็นดินร่วนปนทรายถึงทรายจัด อาศัยน้ำฝน ทำนาไม่ได้

ปลูกแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "ผลผลิต" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.