Header Ads

น้ำหมักเศษผักบำรุงพืชบำบัดน้ำเสีย


น้ำหมักเศษผักบำรุงพืชบำบัดน้ำเสีย

          คุณประนอม เอี่ยมเอิบ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ปัจจุบันนี้คุณประนอมอายุ 54 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่8 ม.3 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นอกจากจะเป็นผู้ดูแลศูนย์ฯ แล้วคุณประนอมยังทำหน้าที่เป็นเลขานุการของศูนย์ รวมถึง ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ให้ข้อมูล กับผู้ที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรอีกด้วย ถือว่าคุณประนอม เป็นผู้หนึ่งที่ชอบทำการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร และเมื่อทำการศึกษาเรียนรู้ได้ความรู้มา ก็จะนำความรู้ที่ได้รับมาทำการปรับใช้และทำการปรับเปลี่ยนทดลอง จากข้อมูลที่ได้รับมา จนเป็นผลสำเร็จ และนำความรู้ดังกล่าว มาทำการเผยแพร่ต่อให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน หรือผู้ที่สนใจ จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการทำเกษตร แม้ว่าคุณประนอม จะเป็นผู้ที่หันมาสนใจในด้านนี้ในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีก็ตามแต่จากความรู้ที่ได้รับรวมถึงการเป็นคนชอบศึกษาทำให้คุณประนอมประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้

วัตถุดิบ
1. เศษอาหาร 10 กก.
2. กากน้ำตาล 1 ลิตร
3. พด.6 1 ซอง

วิธีการทำ
- ละลาย พด.6 กับน้ำคนให้เข้ากันนาน5นาที
- นำเศษอาหารและกากน้ำตาลมาหมัก คนให้เข้ากัน เติม พด.6 ที่ละลายน้ำเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คนให้เข้ากันปิดฝาให้สนิทเปิดคนสัปดาห์ละครั้งหมักทิ้งไว้ 3 เดือนสามารถนำไปใช้ได้
*** ค่อยๆเติมกากน้ำตาล หากสังเกตว่ามีสีเทาหรือมีกลิ่น

วิธีการใช้
- น้ำหมัก 10 ลิตรต่อพื้นที่บ่อ 1 งาน นำไปสาดให้ทั่วบ่อ เดือนละ 1 ครั้ง

* * * * *
ที่มา : คุณประนอม เอี่ยมเอิบ
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.