Header Ads

วิธีทำปุ๋ยหมักโซคูลบำรุงดิน


วิธีทำปุ๋ยหมักโซคูลบำรุงดิน

          ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรีพื้นที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านนิยมทำไร่อ้อย เพราะบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนี้ มีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่ ง่ายต่อการขายผลผลิตในแต่ละปี ดังนั้น เมื่อมีการขายผลผลิตไปแล้วทางโรงงานทำการแปรรูปดังกล่าวจนถึงขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายที่เหลือจากการหีบน้ำตาล คือฟิลเตอร์เค้ก (ขี้เค้ก) เป็นจำนวนมากทางโรงงานก็จะนำมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่จำหน่ายอ้อยให้กับโรงงานเพื่อนำไปปรับปรุงบำรุงดินในไร่อ้อยต่อไป แต่เนื่องจากฟิวเตอร์เค้กที่ออกจากโรงงานใหม่ๆยังไม่ผ่านขบวนการย่อยสลายหากนำไปใช้โดยตรงกับพื้นที่ก็จะเป็นอันตรายต่อพืช ดังนั้นจึงต้องนำมาผ่านกระบวนการหมักเพื่อสามารถนำไปใช้ได้กับพืชโดยตรง โดยอาศัยการหมักร่วมกับวัตถุดิบที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช

วัตถุดิบ
1.ฟิวเตอร์เค้อ หรือขี้เคก จำนวน 3 ตัน
2.ยูเรีย จำนวน 2 กก.
3.สารเร่ง พด.1 จำนวน 1 ซอง
4.น้ำ (ประมาณให้ราดลดบริเวณกองปุ๋ยให้พอชุ่ม)
** หมายเหตุ : อัตราส่วนนี้สามารถปรับลดได้

วิธีการทำ
1. นำฟิวเตอร์เค้กหรือขี้เค้ก มากองรวมกัน

2. นำสารเร่ง พด.1 + ปุ๋ยยูเรีย มาละลายกับน้ำ เพื่อที่จะนำไปราดบริเวณกองฟิวเตอร์เค้กให้เกิดความชื้น(ปุ๋ยยูเรียจะช่วยไปทำปฏิกิริยาทำให้กองปุ๋ยย่อยสลายได้เร็วขึ้น ช่วยย่นระยะเวลาในการหมักจากเดิมต้องใช้ระยะเวลาการหมัก 7-8 เดือน ให้เหลือ 2-3 เดือน)

3. เมื่อทำตามขั้นตอน 1 และ2 เรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาในการหมักประมาณ 2-3 เดือน โดยวิธีการสังเกตได้จากเอามือไปจับบริเวณกองปุ๋ย ถ้ากองปุ๋ยไม่มีความร้อนเราก็สามารถนำปุ๋ยนั้นมาใช้ได้เลย หรือจะนำมาเก็บใส่ไว้ในถุงปุ๋ยเพ่อให้สะดวกต่อการใช้งานต่อไป

ประโยชน์ : ช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย

* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.