Header Ads

ไก่ชี้ฟ้า : Chee Fah Chicken


ไก่ชี้ฟ้า

ไก่ชี้ฟ้า : Chee Fah Chicken เป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นที่ชาวไทยภูเขาในเขต อำเภอแม่ฟ้าหลวง, อำเภอเถิง, อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตที่สูง โดยจากการเสด็จจังหวัดเชียงราย ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในเดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ. 2543 ได้ทอดพระเนตรเห็นไก่พันธุ์นี้ ซึ่งมีลักษณะสวยงาม จึงทรงมีพระราชดำรัสว่า น่าจะมีการอนุรักษ์ไก่พันธุ์นี้ กรมปศุสัตว์จึงได้วิจัยสร้างฝูงไก่พันธุ์นี้ขึ้นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธีโครงการหลวง

ลักษณะภายนอกประจำพันธุ์ของ ไก่ชี้ฟ้า
- เพศผู้ : มีขนสร้อยคอและหลังสีเหลืองอ่อน ขนลำตัวและหางมีสีดำ หงอนจักร ขอบตา ปาก แข้ง ผิวหนัง และเนื้อมีสีดำ
- เพศเมีย : มีขนลำตัว และหางสีดำ มีขนสร้อยคอสีเหลืองอ่อน หงอนจักร ขอบตา ปาก แข้ง ผิวหนังและเนื้อมีสีดำ

ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไก่ชี้ฟ้า
- น้ำหนักตัว  1,338 - 1,714 กรัม
- น้ำหนักตัวที่อายุจำหน่าย (16 สัปดาห์)  891 - 1,281 กรัม
- ให้ใข่ฟองแรกเมื่ออายุ  157 - 199 วัน
- ไข่ฟองแรกน้ำหนัก  30 - 39 กรัม
- ผลผลิตไข่  43 - 124 ฟอง/ตัว/ปี

การในไปใช้ประโยชน์ ของ ไก่ชี้ฟ้า
- เลี้ยงเพื่อการบริโภคทั้งบริโภคเนื้อ และไข่ได้
- เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร
- ความเพลิตเพลินใจ

ซื้อ-ขาย "ไก่" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.