Header Ads

ไก่ลูกผสมพื้นเมือง : Native Crosses


ไก่ลูกผสมพื้นเมือง

  ไก่ลูกผสมพื้นเมือง : Native Crosses เป็นไก่ที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ ที่ใช้พ่อพันธุ์เป็นไก่พื้นเมือง แม่พันธุ์เป็นไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อ จุดประสงค์เพื่อให้ได้ไก่ลูกผสมที่ใกล้เคียงกับไก่พื้นเมือง ทั้งลักษณะภายนอก สีขน รสชาติของเนื้อ และการใช้สายแม่เป็นไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อ เช่น ไก่โรดไอแลนด์เรด, ไก่บาร์พลีมัทร๊อค, ไก่เซี่ยงไฮ้ ทำให้การผลิตลูกไก่ได้มากกว่า 2-3เท่า ไก่ลูกผสมพื้นเมืองมีการเจริญเติบโตสูงกว่า ไก่ลูกผสมจะเลี้ยงขุน และจำหน่ายที่อาจุประมาณ 10-14 สัปดาห์ บางครั้งเกษตรกรมักเรียกไก่ลูกผสมพื้นเมืองว่าไก่สองสาย, ไก่สามสาย ซึ่งการเรียกเช่นนี้ ไม่น่าถูกต้อง เพราะการเอาไก่โรดไอร์แลนด์เรดผสมกับไก่บาร์พลีมัทร๊อค หรือปสมกับไก่เซี่ยงไฮ้ ก็ได้ ไก่สองหรือสามสายได้ แต่ไม่ที่เราต้องการคือไก่ที่คล้ายไก่พื้นเมืองมากที่สุด ซึ่งต้องมีสายเลือดของไก่พื้นเมืองในลูกผสมอย่างน้อย 50 % ฉะนั้นการเรียกไก่ลูกผสมพื้นเมืองถึงถูกต้องกว่า

ลักษณะภาพนอกของ ไก่ลูกผสมพื้นเมือง
ไก่ลูกผสมทั้งเพศผู้และเพศเมีย มีขนพื้นลำตัวสีดำ มีสีน้ำตาลแซมทั้งตัวหรือเฉพาะปลายขนและขนหน้าอก, แข้ง ปาก สีเหลืองหรือเหลืองปนดำหรือดำ, ใบหน้าสีแดงหรือแดงปนดำ, มีสัดส่วนของลักษณะหงอนจักรในไก่เพศเมีย 5-10 % เพศผู้ 15-20 % สัดส่วนที่เหลือเป็นหงอนถั่ว


ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไก่ลูกผสมพื้นเมือง
- ไก่อายุ 12 สัปดาห์ น้ำหนักตัวเพศผู้  1,444 - 1,794 กรัม  เพศเมีย  1,141 - 1,385 กรัม
- ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 3.2
- อัตราการตาย 2.2 %

การในไปใช้ประโยชน์ ของ ไก่ลูกผสมพื้นเมือง
- เลี้ยงเพื่อการบริโภคทั้งบริโภคไข่ และเนื้อได้
- เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักของเกษตรกร

ซื้อ-ขาย "ไก่" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.