Header Ads

ไก่ฟ้าหลวง : Fah Luang Chicken


ไก่ฟ้าหลวง

          ไก่ฟ้าหลวง : Fah Luang Chicken เป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นที่ชาวเขาในเขต อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตที่สูง กรมปศุสัตว์ได้วิจัยสร้างฝูกไก่พันธุ์นี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 พร้อมกับไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอน โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิโครงการหลวง

ลักษณะภายนอกประจำพันธุ์ของ ไก่ฟ้าหลวง
- เพศผู้ : มีขนสร้อยคอและหลังสีเหลืองเข้มหรือน้ำตาลแดง ขนลำตัวและหางมีสีดำ หงอนจักร ขอบตา ปาก แข้ง ผิวหนังและเนื้อมีสีดำ
- เพศเมีย : มีขนลำตัว และหางสีดำ มีขนสร้อยคอสีเหลืองเข้มหรือน้ำตาลแดง หงอนจักรขอบตา ปาก แข้ง เนื้อ และผิวหนังมีสีดำ


ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไก่ฟ้าหลวง
- น้ำหนักตัว  1,267 - 1,786 กรัม
- น้ำหนักตัวที่อายุจำหน่าย (16 สัปดาห์)  917 - 1,311 กรัม
- ให้ใข่ฟองแรกเมื่ออายุ  158 - 199 วัน
- ไข่ฟองแรกน้ำหนัก  29 - 38 กรัม
- ผลผลิตไข่  45 - 141 ฟอง/ตัว/ปี


การในไปใช้ประโยชน์ ของ ไก่ฟ้าหลวง
- เลี้ยงเพื่อการบริโภคทั้งบริโภคเนื้อ และไข่ได้
- เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร

ซื้อ-ขาย "ไก่" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.