Header Ads

การปลูกกระชาย

กระชาย ผักพื้นบ้าน และ การปลูก กระชาย เป็นพืชล้มลุกมีลำต้นใต้ดินเรียกว่า "เหง้า" เป...
01:00:00

การปลูกข่าเหลือง

ภาพ : farmkaset การปลูกข่าเหลือง           ข่าเหลือง เป็นพืชที่ใช้ทำอาหารที่สำคัญของภาคใต้ มี...
00:30:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.