Header Ads

ฝาง - เรื่องที่น่ารู้

ฝาง - เรื่องที่น่ารู้ ฝางเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่เนื้อไม้หรือแก่น เมื่อนำมาต้มก็จะให้สีแดง นี่แหละคื...
02:30:00

ปลูกมะนาวในโอ่ง

ปลูกมะนาวในโอ่ง การปลูกมะนาว ไม่ว่าจะปลูกลงดินหรือปลูกลงในโอ่ง ต้องเลือกกิ่งพันธุ์มะนาวที่ปลอดจา...
01:00:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.