Header Ads

มะม่วงแก้วขมิ้น

มะม่วงแก้วขมิ้น มะม่วงแก้วขมิ้น เป็นไม้ยืนต้นสูง 10-15 เมตร ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบกิ่งก้านหน...
00:30:00

ส้มโอ - เรื่องน่ารู้

ส้มโอ - เรื่องน่ารู้     ส้มโอบางพื้นที่เรียกว่ามะขุน มะโอ มาเลเซียเรียก ลีมาบาลี เขมรเรียก ไกรั...
00:30:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.