Header Ads

ข้อแนะนำ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ

ข้อแนะนำ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ       เนื่องจากน้ำหมักชีวภาพมีความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูง ซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนหรือสา...
22:29:00

ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ

ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ ด้านส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช - เพิ่มประสิทธิภาพการชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด - เร่งการเจริญเติบโตของรากพ...
22:25:00

คุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพ

คุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพ - ประกอบด้วยฮอร์โมนออกซิน จิบเบอร์เรลลิน และ ไซโคโคนิน - ประกอบด้วยกรดอินทรีย์ เช่น กรดแลคติก กรดอะซีติก กร...
21:53:00

องค์ประกอบของน้ำหมักชีวภาพ

องค์ประกอบของน้ำหมักชีวภาพ 1. ฮอร์โมน ฮอร์โมนหรือสารเร่งการเจริญเติบโตมีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตได้แก่...
21:05:00

หลักการพิจารณาน้ำหมักชีวภาพ

หลักการพิจารณาน้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ได้แล้ว มีข้อพิจารณาดังนี้ การเจริญของจุลินทรีย์น้อยลง โดยสังเกตบริเวณฝ้...
20:51:00

การตรวจสอบระหว่างการหมักเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ

การตรวจสอบระหว่างการหมักเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ ในระหว่างการหมักควรตรวจสอบหรือสังเกตกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงให้ทราบว่ากระบวน...
18:17:00

ปัจจัยที่ควบคุมการย่อยสลายในกระบวนการหมักน้ำหมักชีวภาพ

ปัจจัยที่ควบคุมการย่อยสลายในกระบวนการหมักน้ำหมักชีวภาพ กระบวนการย่อยสลายของพืชและสัตว์ที่สนในถังหมักนั้นเกิดขึ้นโดยกิจกรรมจุลินทรีย์...
18:13:00

ส่วนผสมใสการทำน้ำหมักชีวภาพหรือสูตรน้ำหมักชีวภาพ

ส่วนผสมใสการทำน้ำหมักชีวภาพหรือสูตรน้ำหมักชีวภาพ สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ - วัสดุอินทรีย์สด 4 ส่วน - น้ำตาลหรือกากน้ำตาล 1 ส่ว...
16:28:00

วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ

วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ       วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพส่วนใหญ่จะใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร แ...
16:25:00

คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ กลุ่มจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมการย่อยสลายเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ เ...
16:16:00

ความหมายของน้ำหมักชีวภาพ

ความหมายของน้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ หมายถึง สารสกัดอินทรีย์ในรูปของเหลวที่ได้จากการหมักวัสดุอินทรีย์ เช่น พืชและสัตว์ ที่มีลักษณะสด...
15:29:00

เกษตรศาสตร์ 50 (MKUC 28-77-3)

เกษตรศาสตร์ 50 (MKUC 28-77-3)       เป็นผลงานวิจัยร่วมกันของ 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร และศูนย์เกษตรเขตร้...
18:44:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.