Header Ads

การเพาะปลูกถั่วเขียว


การเพาะปลูกถั่วเขียว

วิธีปลูก 
1. ในที่ดอน :
     ควรเตรียมโดยการไถและพรวน 2 ครั้ง แล้วจึงปลูกถั่วเขียวเป็นแถว ใช้ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร ปลูกถั่วเขียว 2-3 ต้นต่อหลุม จะใช้เมล็ด 5-6 กิโลกรัม/ไร่ หากปลูกโดยการหว่านจะใช้เมล็ด 10-12 กก./ไร่ หว่านและพรวนกลบเมล็ดอีกครั้งหนึ่ง การปลูกในฤดูฝนนั้นควรปลูกเป็นแถวจะดีกว่าการหว่าน เนื่องจากในฤดูฝนมักมีปัญหาเรื่องวัชพืชขึ้นมาก การหว่านทำ ให้กำ จัดวัชพืชในแปลงได้ยาก


2. ในนา :
     การปลูกถั่วเขียวในนามักปลูกในฤดูแล้ง เช่น เดือนมกราคม หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว เพื่อสงวนความชื้นในดิน ควรไถพรวนให้น้อยที่สุด อาจปลูกถั่วเขียวได้โดยการไถ หนึ่งครั้งแล้วหว่านเมล็ดแล้วจึงพรวนกลบอีกครั้งหนึ่ง หรืออาจใช้วิธีหว่านเมล็ดลงไปในดินทันที แล้วจึงไถกลบครั้งเดียว อัตราของเมล็ดที่หว่านประมาณ 10-12 กก./ไร่ ควรปลูกถั่วเขียวทันทีที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพราะจะได้อาศัยปริมาณนํ้าในดินสำ หรับการเจริญเติบโตของถั่วเขียวแทนการให้นํ้าชลประทาน

การให้น้ำ 
     การปลูกถั่วเขียวในประเทศไทยควรอาศัยนํ้าฝนและนํ้าในดินเป็นหลัก เนื่องจากผลผลิต ต่อไร่ของถั่วเขียวยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่า การให้นํ้าชลประทานหรือการปลูกถั่วเขียวในเขตชลประทาน จึงเป็นการลงทุนที่สูง การปลูกถั่วเขียวในฤดูฝน อาศัยนํ้าฝนในการเจริญเติบโต ส่วนการปลูกในฤดูแล้งนั้น ควรปลูกในพื้นที่ๆ ดินมีการอุ้มน้ำ และมีความชื้นในดินสูงพอ หากจำ เป็นที่จะต้องให้น้ำ ชลประทาน ควรให้ในระยะ 35 และ 50 วัน หลังปลูก แล้วควรระบายนํ้าออกให้หมด

* * * * * *
บทควาทดีดีจาก : myveget.com
โดย : Kaset NaNa เกษตรนานา

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.