Header Ads

การเพาะปลูกถั่วเขียว

การเพาะปลูกถั่วเขียว วิธีปลูก  1. ในที่ดอน :      ควรเตรียมโดยการไถและพรวน 2 ครั้ง แล้วจึงปลูกถั่วเขียวเป็นแถว ใช้ระยะระหว่างแถว 50 เ...
00:30:00

การเพาะปลูกมะขาม

การเพาะปลูกมะขาม การปลูก        กำหนดหลุมปลูกในแปลงก่อน โดยใช้ระยะปลูก 8 x 8 เมตร (ระยะห่างระหว่างแถว 8 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 8 เมตร)...
00:30:00

การเพาะปลูกฝรั่ง

การเพาะปลูกฝรั่ง การเตรียมดิน        การปลูกฝรั่งในพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงควรทำการยกร่องปลูก โดยยกร่องให้มีขนาดความกว้างของหลังร่องประมา...
00:30:00

การปลูกมะละกอ "เงินล้าน"

การปลูกมะละกอ "เงินล้าน" วิธีการปลูกมะละกอ       การเตรียมดินสำหรับเพาะกล้า โดยทั่วไป การใช้ดินสำหรับเพาะกล้านั้น มีส่วนผสม...
15:20:00

การปลูกเห็ดฟาง

การปลูกเห็ดฟาง ขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย  1. เตรียมดินให้เรียบ พลิกหน้าดินตากแดดไว้ 3-4 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรค 2. การเพาะเห็...
00:30:00

การปลูกหัวบุก

การปลูกหัวบุก การเตรียมแปลงปลูก ทำการไถดะ ไถพรวน แล้วยกร่องกว้าง 60 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ระยะระหว่างร่อง 50 เซนติเมตร การปลูก ...
00:30:00

การปลูกเห็ดหูหนู

การปลูกเห็ดหูหนู ไม้ที่ใช้เพาะเห็ดหูหนู       ไม้ที่ใช้ควรเป็นไม้เนื้ออ่อน อาจจะเป็นไม้เนื้อแข็งก็ได้ แต่ไม้เนื้ออ่อนจะให้ผลผลิตมากแล...
00:30:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.