Header Ads

ข้อแนะนำ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ

ข้อแนะนำ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ       เนื่องจากน้ำหมักชีวภาพมีความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูง ซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนหรือสา...
22:29:00

ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ

ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ ด้านส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช - เพิ่มประสิทธิภาพการชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด - เร่งการเจริญเติบโตของรากพ...
22:25:00

คุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพ

คุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพ - ประกอบด้วยฮอร์โมนออกซิน จิบเบอร์เรลลิน และ ไซโคโคนิน - ประกอบด้วยกรดอินทรีย์ เช่น กรดแลคติก กรดอะซีติก กร...
21:53:00

องค์ประกอบของน้ำหมักชีวภาพ

องค์ประกอบของน้ำหมักชีวภาพ 1. ฮอร์โมน ฮอร์โมนหรือสารเร่งการเจริญเติบโตมีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตได้แก่...
21:05:00

หลักการพิจารณาน้ำหมักชีวภาพ

หลักการพิจารณาน้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ได้แล้ว มีข้อพิจารณาดังนี้ การเจริญของจุลินทรีย์น้อยลง โดยสังเกตบริเวณฝ้...
20:51:00

การตรวจสอบระหว่างการหมักเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ

การตรวจสอบระหว่างการหมักเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ ในระหว่างการหมักควรตรวจสอบหรือสังเกตกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงให้ทราบว่ากระบวน...
18:17:00

ปัจจัยที่ควบคุมการย่อยสลายในกระบวนการหมักน้ำหมักชีวภาพ

ปัจจัยที่ควบคุมการย่อยสลายในกระบวนการหมักน้ำหมักชีวภาพ กระบวนการย่อยสลายของพืชและสัตว์ที่สนในถังหมักนั้นเกิดขึ้นโดยกิจกรรมจุลินทรีย์...
18:13:00

ส่วนผสมใสการทำน้ำหมักชีวภาพหรือสูตรน้ำหมักชีวภาพ

ส่วนผสมใสการทำน้ำหมักชีวภาพหรือสูตรน้ำหมักชีวภาพ สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ - วัสดุอินทรีย์สด 4 ส่วน - น้ำตาลหรือกากน้ำตาล 1 ส่ว...
16:28:00

วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ

วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ       วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพส่วนใหญ่จะใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร แ...
16:25:00

คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ กลุ่มจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมการย่อยสลายเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ เ...
16:16:00

ความหมายของน้ำหมักชีวภาพ

ความหมายของน้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ หมายถึง สารสกัดอินทรีย์ในรูปของเหลวที่ได้จากการหมักวัสดุอินทรีย์ เช่น พืชและสัตว์ ที่มีลักษณะสด...
15:29:00

เกษตรศาสตร์ 50 (MKUC 28-77-3)

เกษตรศาสตร์ 50 (MKUC 28-77-3)       เป็นผลงานวิจัยร่วมกันของ 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร และศูนย์เกษตรเขตร้...
18:44:00

การเพาะปลูกถั่วเขียว

การเพาะปลูกถั่วเขียว วิธีปลูก  1. ในที่ดอน :      ควรเตรียมโดยการไถและพรวน 2 ครั้ง แล้วจึงปลูกถั่วเขียวเป็นแถว ใช้ระยะระหว่างแถว 50 เ...
00:30:00

การเพาะปลูกมะขาม

การเพาะปลูกมะขาม การปลูก        กำหนดหลุมปลูกในแปลงก่อน โดยใช้ระยะปลูก 8 x 8 เมตร (ระยะห่างระหว่างแถว 8 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 8 เมตร)...
00:30:00

การเพาะปลูกฝรั่ง

การเพาะปลูกฝรั่ง การเตรียมดิน        การปลูกฝรั่งในพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงควรทำการยกร่องปลูก โดยยกร่องให้มีขนาดความกว้างของหลังร่องประมา...
00:30:00

การปลูกมะละกอ "เงินล้าน"

การปลูกมะละกอ "เงินล้าน" วิธีการปลูกมะละกอ       การเตรียมดินสำหรับเพาะกล้า โดยทั่วไป การใช้ดินสำหรับเพาะกล้านั้น มีส่วนผสม...
15:20:00

การปลูกเห็ดฟาง

การปลูกเห็ดฟาง ขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย  1. เตรียมดินให้เรียบ พลิกหน้าดินตากแดดไว้ 3-4 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรค 2. การเพาะเห็...
00:30:00

การปลูกหัวบุก

การปลูกหัวบุก การเตรียมแปลงปลูก ทำการไถดะ ไถพรวน แล้วยกร่องกว้าง 60 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ระยะระหว่างร่อง 50 เซนติเมตร การปลูก ...
00:30:00

การปลูกเห็ดหูหนู

การปลูกเห็ดหูหนู ไม้ที่ใช้เพาะเห็ดหูหนู       ไม้ที่ใช้ควรเป็นไม้เนื้ออ่อน อาจจะเป็นไม้เนื้อแข็งก็ได้ แต่ไม้เนื้ออ่อนจะให้ผลผลิตมากแล...
00:30:00

การปลูกปลูกส้มโอ

การปลูกปลูกส้มโอ การเตรียมดิน  - วิเคราะห์ดิน เพื่อประเมินค่าความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินและความเป็นกรดด่างของดิน ปรับสภาพดินตา...
00:30:00

การปลูกผักบุ้งจีน

การปลูกผักบุ้งจีน การเตรียมดิน       ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่มีระบบรากตื้น ในการเตรียมดินควรไถตะตากดินไว้ประมาณ 15-30 วัน แล้วดำเนินการ...
01:00:00

ลิเภาใหญ่ - เรื่องที่น่ารู้

ลิเภาใหญ่ - เรื่องที่น่ารู้       ลิเภาใหญ่ เป็นพืชพวกเฟิน ลักษณะของลำต้นเป็นเถาเลื้อยคล้ายลิเภายุ่ง  ต่างกันที่เถาใหญ่และแข็งกรอบ  ใบ ...
00:30:00

การปลูกดอกจำปา

การปลูกดอกจำปา การขยายพันธุ์       นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ แล้วจึงย้ายกล้าลงชำในกระถาง จนอายุ 3-6 เดือน จึงย้ายปลูกลง...
00:30:00

การปลูกยางพารา

การปลูกยางพารา การเตรียมดิน       เมื่อเผาปรนเสร็จให้เตรียมดินโดยการไถ 2 ครั้ง พรวน 1 ครั้ง ในกรณีที่เป็นพื้นที่ลาดเทมาก เช่น เนินเขาช...
00:30:00

เห็ดหอม Shiitake

เห็ดหอม Shiitake       เห็ดหอม (Lentinular edodes (Berk) Pegler) มีชื่อสามัญว่า Shiitake เป็นเห็ดที่มีกลิ่นหอมเมื่อผ่านการอบแห้งที่อุณห...
00:30:00

การแคนตาลูป

การแคนตาลูป วิธีการปลูก  1. เตรียมดิน โดยไถดินให้ลึก 30-40 ซม. ตากดินไว้เช่นนั้นประมาณ 7–10 วัน แล้วไถพรวนให้ร่วนหว่านปูนขาวในอัตรา 1...
00:30:00

การปลูกแตงกวา

การปลูกแตงกวา การเตรียมดิน       ก่อนการปลูกแตงกวา ไถพรวนดินตากไว้ประมาณ 7-10 วัน เพื่อทำลายวัชพืช และศัตรูพืชบางชนิดที่อยู่ในดิน จากน...
00:30:00

ใบไม้สีทอง - เรื่องที่น่ารู้

ใบไม้สีทอง - เรื่องที่น่ารู้      ใบไม้สีทองมีชื่อท้องถิ่นอีกชื่อหนึ่งว่า ย่านดาโอ๊ะ เป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก เป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนา...
00:30:00

การปลูกดอกเบญจมาศ

การปลูกดอกเบญจมาศ การปลูกและการดูแลรักษา       การเตรียมดิน ควรทำในฤดูแล้ง โดยขุดพลิกหน้าดินตากแดดเอาไว้ 2 สัปดาห์ ย่อยดิน เก็บวัชพื...
00:30:00

การปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง วิธีการเพาะปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสม  การเตรียมดิน       หากดินที่ทำการเพาะปลูกมันติดต่อกันหลายปี ควรปรับปรุงดิน ...
00:30:00

เห็ดยานางิ Yanagi-Mutsutake

เห็ดยานางิ  Yanagi-Mutsutake       เห็ดยานางิ (Agrocybe cylindracea (Dc. Ex. Fr.) Maire. มีชื่อสามัญว่า Yanagi-mutsutake ดอกเห็ดมีสีน...
00:30:00

การปลูกแตงไทย

การปลูกแตงไทย การเตรียมเพาะกล้า       นำเอาเมล็ดแตงไทยห่อหุ้มด้วยผ้าเปียกน้ำผสมน้ำสกัดชีวภาพเจือจาง 1 ต่อ 1,000 นาน 2 คืน เมล็ดจะงอก...
00:30:00

หญ้าแพงโกล่า (Digitaria eriantha)

หญ้าแพงโกล่า (Digitaria eriantha)       หญ้าแพงโกล่า เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นกึ่งเลี้อย ลำต้นเล็ก ไม่มีขน ใบเล็กเรียวยาว ใบดกอ่อนนุ...
00:30:00

การปลูกพริกขี้หนู

การปลูกพริกขี้หนู การเตรียมดินเพาะกล้า - ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 - 20 ซม.(1 หน้าจอบ) เตรียมทำเป็นแปลงกว้าง 1 เมตร - ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหม...
19:46:00

ว่านพังพอน - เรื่องที่น่ารู้

ว่านพังพอน - เรื่องที่น่ารู้      ว่านพังพอนเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้ายาวคล้ายทรงกระบอก หนา ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 20-60 ซม....
00:30:00

การปลูกดอกลีลาวดี

การปลูกดอกลีลาวดี การขยายพันธุ์ลีลาวดี        1. การเพาะเมล็ด จะใช้ฝักที่แก่จัด ส่วนใหญ่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งเมล็ดลีลาวดีงอกได้ง...
00:30:00

การปลูกฝ้าย

การปลูกฝ้าย       ควรเลือกที่ดินที่เหมาะสม ฝ้ายเป็นพืชดอน ไม่ต้องการน้ำขังแช่ราก ฉะนั้น พื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกฝ้ายจะต้องเป็นที่ระบา...
00:30:00

การปลูกมันแกว

การปลูกมันแกว วิธีปลูก       ปลูกด้วยเมล็ดเป็นส่วนใหญ่ มีบางครั้งปลูกโดยใช้หัว เพื่อรักษาลักษณะที่ดีไว้ ปลูกหลุมละ ๒-๓ เมล็ด ในบางประ...
00:30:00

หญ้าโร้ด (Chloris gayana)

หญ้าโร้ด (Chloris gayana)       หญ้าโร้ด เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ทนแล้งได้ดี ทนต่อสภาพน้ำขังได้เป็นครั้งคราว ทนต่อการแทะเล็มได้ดี ทนต่...
00:30:00

การปลูกน้ำเต้า

การปลูกน้ำเต้า การเตรียมดิน       จะต้องเตรียมดินให้มีการไถพรวน และยกร่องแปลงปลูกกว้างประมาณ 4 เมตร จะนิยมขุดหลุมปลูกให้กว้าง 15-20 เซ...
00:30:00

ส้มมวง - เรื่องที่น่ารู้

ส้มมวง - เรื่องที่น่ารู้       ส้มมวงเป็นต้นไม้ ขนาดกลาง สูง 15 - 20 ม. เรือนยอด เป็นพุ่มรูปกรวยคว่ำ ทรงสูง แตกกิ่งชั้นเดียว เปลือกนอก...
00:30:00

การปลูกกุหลาบ

การปลูกกุหลาบ การปลูกและดูแลรักษา         กุหลาบควรปลูกในฤดูฝนและฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงของการเจริญเติบโตของกุหลาบ ช่วงที่ดีที่สุดคือช่วง...
00:30:00

การปลูกถั่วเหลือง

การปลูกถั่วเหลือง วิธีเตรียมดินและการปลูกในฤดูฝน       การปลูกถั่วเหลืองในฤดูฝน การเตรียมดินเหมือนกับพืชไร่อื่นๆ คือ ไถแล้วพรวน 1-2 ค...
00:30:00

เห็ดปุยฝ้าย Lion′s Mane

เห็ดปุยฝ้าย Lion′s Mane       เห็ดปุยฝ้าย เห็ดหัวลิง หรือเห็ดภู่มาลา 60 (Hericium erinaceus (Bull:Fr.) Persoon) มีชื่อสามัญว่า Monkey H...
00:30:00

การปลูกลองกอง

การปลูกลองกอง       ลองกองสามารถปลูกด้วยต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดโดยตรง หรือต้นกล้าที่เปลี่ยนยอดแล้ว การเปลี่ยนยอดทำได้หลายวิธี คือ การเสีย...
00:30:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.